groot muziekfestival op 23 juli 1898

Onze vereniging bestaat 140 jaar. We vonden een mooi sfeerbeeld van precies 120 jaar geleden…

De inhuldiging van de spoorverbinding naar Geel werd op passende manier gevierd. De Kempenzonen waren erbij…

ALLERLEI NIEUWS. GHEEL. De prijsuitdeeling aan de leerlingen van ons College zal plaats hebben Dinsdag 9 Augustus, om 9 uren, onder 't voorzitterschap van den Z. E. H. Kanunnik Mierts, President van ‘t Groot Seminarie, Afgeveerdigde van Zijne Eminentie den Kardinaal—Aartsbisschop. Festival. Het festival dat verleden zondag te Gheel plaats had, werd door de muzikale kringen van meest al de omliggende plaatsen bijgewoond. Hadde men den tijd gehad, om voor het feest meer reklaam te maken, er zouden voorzeker veel meer maatschappijen aan den oproep beantwoord hebben ; toch zijn er alle redens om ten uiterste voldaan te zijn. De twee achtereenvolgende Trams van 12 ure waren kolossaal lang en krielden van de reizigers ; het waren maatschappijen en andere bezoekers van Ooster-loo, Westerloo, Meerbeek en hooger op ; de treinen van rond den middag brachten eveneens eenen stroom van volk aan ; de tram van vier 4 ure niet minder. Duizende vreemdelingen hebben zondag onze gemeente bezocht, en zeker velen voorden eersten keer, bijzonder uitde gemeenten langs den buurtspoorweg gelegen. Rond 1 uur was de stoet in de Statiestraat gevormd en begaf hij zich op weg onder het lustig spelen der maatscha pijen. Overal stond het volk op zijnen doortocht samengepakt, aan de meeste huizen vlotte de drijkleur, op aller aangezicht blonk de feestvreugde, en daarboven straalde eene warme julizon in vollen praal, terwijl een licht windje op tijd de gloeiende voorhoofden verfrischte. Op de Groote Merkt gekomen, stond de stoet stil ; de voorzitters en bestuurders der maatschappijen, vergezeld van de kommissarissen, verlieten de rangen en begaven zich naar het Gemeentehuis. Daar werd in de groote bovenzaal de eerewijn aangeboden, en advocaat Verachtert, schepen, heette in eenige welgetrotfene woorden, al de vreemdelingen welkom in naam van het gemeentebestuur van Gheel. Hij zegde hoe blijde onze bevolking is met den tram, die ons in gemeenschap gebracht heeft met onze zustergemeenten uit het Zuiden, en uitte den wensch dat dit met het Noorden ook weldra het geval moge zijn. Op die aanspraak werden de schuimende bekers geledigd; daarop verliet de vergadering het gemeentehuis‚en ieder ging weer zijne plaats innemen aan het hoofd zijner maatschappij. De stoet zette thans zijnen weg voort over de Pas, door de H. Geeststraat, Peperstraat, Markt, Nieuwstraat, Ste Dimpbna. Hier bleven de maatschappijen achter, die op de kiosk der Ste Dimphnaplein hunne stukken moesten uitvoeren. De overige trokken naar de Groote Markt terug. De kiosken verdienen eene bijzondere melding. De plans ervan werden gemaakt door M. Stessens, die ook de uitvoering ervan bestierde. De bouw was eenvoudig, de versiering sober, maar recht lief. De hooge staken die ze omringden waren met witte en roode stoffen bekleed en bekroond door tropheën van nationale vaandeltjes; zij waren verbonden met kleurige wimpels ; het onderste getimmerte was verborgen achter groen. In het park maakten de kleuren tusschen het groen van boomen en struiken een allerschoonst effekt. De uitvoering der muziekstukken duurde tot redelijk laat in den namiddag. Voordurend verdrong zich eene menigte volk rond de kiosken en juichte bij het aftreden der maatschappijen dapper toe. Den geheelen dag bleef het weder uitnemend schoon ; ook was de beweging in de straten uiterst druk. 0m 6 ure werden ten Gemeentehuize de premiën getrokken. Ziehier den uitslag: Premie van 100, fr. De Vlaamsche Zonen, Turnhout. 75 fr De Eendracht, Iteghem. 50 fr Visscherskring, Winkelomhei. 50 fr De Toekomst, Balen. 25 fr De Kunstminnaars, Casterle. 25 fr De Kempenzonen, Thielen. 25 fr De Eendracht, Oosterloo. De twee premiën van 255 fr. aan de muziekbestuurders bevielen aan de heeren bestuurders van De Linddegalm van Rethy en van De Verbroedering van Meerhout.
Nieuwsblad van Gheel – 23 juli 1898
Top