Verlenging des Buurtspoorwegs

Onze vereniging bestaat 140 jaar. In het archief vonden we enkele markante berichten van vandaag, precies 120 jaar geleden…

Precies 120 jaar geleden werd het netwerk van de buurtspoorwegen verlengd tot in Gheel (Vaart), het huidige Ten Aard. Het gemeentebestuur van Geel organiseerde een muziekfestival om de inhuldiging te vieren. De Kempenzonen stonden als laatste geprogrammeerd om het concertgedeelte op het Sinte-Dimphnaplein af te sluiten…

GEMEENTE GHEEL. FESTIVAL ter gelegenheid der INHULDIGING van de VERLENGING DES BUURTSPOORWEGS MECHELEN-WESTERLOO TOT GHEEL (VAART) Op Zondag 17 Juli 1898. ALGEMEENE SCHIKKINGEN l. De maatschappijen, met vaandel of kartel, zullen vergaderen aan Gheel-statie. De stoet zal vertrekken om 12 1/2 ure. 2. De volgorde in den stoel zal door de Commissarissen aangeduid worden. 3. De eerewijn zal ten gemeentehuize worden aangeboden onmiddellijk na de aankomst van den stoet. Elke maatschappij mag, buiten haren muziekbestuurder‚ twee leden daarbij afveerdigen. 4. De maatschappijen, die geen deel nemen aan den stoet, hebben geen recht op premiën. 5. Na het uitvoeren der muziekstukken zal elke maatschappij haar eeremetaal ontvangen. 6. Om 6 ure 's avonds zal, ten gemeentehuize, de uitloting der premiën geschieden. 7. De moeilijkheden welke zouden kunnen ontstaan, worden door het bestuur beslist. 8. De maatschappijen zullen hunne stukken uitvoeren in de volgende orde door het lot aangeduid. Kiosk der Groote Merkt. 1. Sinte Cecilia, Gheel, fanfaren. Bouquet de Roses N°2. Van Bergh. 2. Eendracht, Oosterloo, harmonie. Fantaisie ; 2. X. 3. Vrede-Visscherskring, Winkelomheide. koor. De Werklieden. Miry ; Koor uit: Jerusalem. 4. Sinte Cecilia. Moll, fanfaren. Ouverture Rubens. Gilis ; Mosaïque N°2. Smidt. 5. Vredezonen, Meerhout—Zittaert, koor. De Oogst ; De Alpenjacht. 6. De Toekomst, Baelen, fanfaren. Lustspiel. Keter-Hela, Frères joyeux, valse. Vollsteadt. 7. Wìllemsvrienden, Bouchout, koor. De Eik ; Bergzang. 8. De Vrede, Eynthout, fanfaren. Mosaïque sur Joseph. de Méhul Brepsant ; La fille du Régiment, Donizetti. 9. De Verbroedering, Meerhout, koor. De Werklieden. Miry; De Zeeslag. Julien. 10. De Nethezonen, Meerhout. fanfaren. Het Landjuweel, fantaisie. Ellegiers ; Therezenwalzer. Faust. ll. Vlaamsche Zonen, Turnhout, koor. De Eik. Van Ackere ; De Wachter. Van Ackere. 12. Concordia, Desschel, fanfaren. Modestie‚ fantaisie. Martin ; Het Belgisch Bloed. Feremans. kiosk der Sinte-Dimphnapiein. l3. De Kunstminnaars, Casterlé, fanfaren. Bouquet de mélodies. Kessels; Grimaces de Pierrot, pot—pourri. Auguste. 14. Vrede-St. Laureys, Antwerpen, koor. Voor Taal en Kunst. Eug. Dierckx : Naar Buiten. Eug. Dierckx. 15. Eendracht, lteghem, fanfaren. Mosaïque. De Bruyn; Concertowals. Kessels. l6. Visscherskring, Winkelomheide, koor. X. X. 17. Sinte-Cecilia, Hersselt, fanfaren. Pot-pourri. Bouwens; Valse. Andelhof. 18. De Toekomst. Gheel, koor. De Jacht. Eug.Dierckx;De Zeeslag. Julien. l9. Hoop en Vlijt, Westerloo, fanfaren. Ouverture ; Pot—pourri. 20. De Lindegalm, Rethy. fanfaren. Donna Flora, fantaisie. de Cermont; L‘Aurore d'un beau jour. Martin. 21. Sint Jorisgilde. Meerhout-Gestel, koor. Mijn Scheepje. V. J. Beschnit. ; Oudekens-walz. L. Van der Haegen. 22. De Kempenzonen‚ Thielen, fanfaren. Bella Rosa, fantaisie. Dickers ; Rozenbloemtuil. Mazurka. Feremans. N. B. De maatschappijen zullen in den stoet de orde volgen, welke hierboven aangeduid is voor het uitvoeren hunner stukken. Het Gemeentebestuur van Gheel. Bij bevel: de secretaris, G. KNAEPS. de burgemeester, J. JANSSENS
Nieuwsblad van Gheel – 9 juli 1898
Top